of Algemene voorwaarden:

ShivaSil
06 12 44 60 29 info@shivasil.nl www.shivasil.nl

Algemene voorwaarden Therapeutische behandeling ShivaSil
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
ShivaSil : Praktijk voor Shiatsu therapie, stoelmassage, sportmassage, zwangerschapsmassage, dorn methode en breussmassage hierna ShivaSil genoemd –.
Dienstverlening: Alle behandelingen toegepast door ShivaSil.
De Cliënt: de wederpartij van ShivaSil.
Consult: de overeenkomst tussen cliënt en ShivaSil.

Artikel 2 Algemeen
U gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra u een afspraak maakt met ShivaSil voor de aangeboden diensten. ShivaSil is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Om u volledig aandacht te kunnen geven, nemen wij zelf de telefoon niet aan tijdens de behandeling. Daarom vragen wij u om uw mobiele telefoon ook uit te schakelen. ShivaSil is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk onderbroken en wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden.

Artikel 3 Toepasselijkheid
Op alle behandelingen en facturen tussen ShivaSil en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden ShivaSil van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden ShivaSil heeft aanvaard.

Artikel 4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden ShivaSil
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door ShivaSil is bevestigd. In geval van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Wanneer door ShivaSil gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van ShivaSil op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook als ShivaSil een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 5 Wijziging in een behandelingsperiode
Wijzigingen in een behandeling zullen slechts van kracht zijn indien deze persoonlijk door ShivaSil is overlegd met de desbetreffende cliënt. Bij een behandelingen met een looptijd van meer dan een jaar behoudt ShivaSil zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. ShivaSil zal de cliënt minimaal 2 weken voor het wijzigen van deze schriftelijk of persoonlijk de cliënt informeren.
De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de cliënt ShivaSil vóór de eerstvolgende behandeling van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt
Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de cliënt wordt ter aller tijden in
rekening gesteld met het volledige factuurbedrag.

Artikel 7 Annulering
Annulering van afspraken betreffende de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden, anders dient men het volledige factuurbedrag te betalen. ShivaSil mag er anderzijds ook voor zorg dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor behandeling van een andere cliënt. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is ShivaSil gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 8 Verantwoordelijkheden Cliënt
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. De gezondheid van uzelf. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw
behandelend arts hierin toestemt. ShivaSil wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatie verzuim door de desbetreffende cliënt, zoals bij medicatie, whiplash, hernia, infecties, kanker, breuken en kneuzingen.

Artikel 9 Geheimhouding
ShivaSil zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. ShivaSil zal een geheimhoudingsverplichting zoals omschreven onder 11a opleggen aan alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 10 Dossierbeheer en inzagerecht
Indien sprake is van een contact waarbij cliënten meer dan 1 keer worden behandeld, zal ShivaSil van de betrokken cliënten een dossier bijhouden. Naast ShivaSil heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier.

Artikel 11 Facturering en betaling
Elke behandeling dient na afloop contant, en zoveel mogelijk gepast, te worden afgerekend. Of direct door een betaalverzoek of als het niet anders mogelijk is met pin. Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incasso bureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ShivaSil voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van ShivaSil wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat ShivaSil ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen. ShivaSil is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan ShivaSil kunnen worden toegerekend. ShivaSil geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.

ShivaSil
Meteoorstraat 1 5721 BL Asten
06 12 44 60 29
info@shivasil.nl www.shivasil.nl